Toelaten, schorsen en verwijderen

Toelaten, schorsen en verwijderen op een school van Nissewijs

De Wet op het primair onderwijs (WPO) bevat bepalingen over toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen. Binnen de kaders van de wettelijke bepalingen is het college van bestuur van Nissewijs scholengroep (verder Nissewijs) verantwoordelijk voor de vaststelling en de uitvoering van beleid betreffende toelating, verwijdering en schorsing en veranderen van school van leerlingen. De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag.

Het beleidsdocument ‘toelaten, schorsen en verwijderen’ heeft als doel om zorgvuldig met de belangen van leerlingen, ouders en leraren om te gaan. Veel bevoegdheden om dit beleid uit te voeren zijn gemandateerd aan de directie van de school.

Toelating 

De Grondwet, de Leerplichtwet en de WPO regelen in algemene zin het recht van een kind op onderwijs. Deze wet geeft het bevoegd gezag van een openbare of bijzondere school het recht over toelating te beslissen. Het bevoegd gezag mag op bepaalde gronden een leerling weigeren. Scholen hebben geen opnameplicht, maar als gevolg van de zorgplicht wel de verplichting om het kind zelf toe te laten, of, indien dat gezien de specifieke onderwijsbehoefte van het kind niet mogelijk is, een andere passende onderwijsplek aan te bieden.

Een belangrijke opdracht van passend onderwijs is zorgplicht. Dat betekent dat het bevoegd gezag er verantwoordelijk voor is dat zowel de leerling die de basisondersteuning, als de leerling die extra (lichte dan wel zware) ondersteuning behoeft en die zich bij een school aanmeldt, een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgt. Hetzij bij de school van aanmelding, hetzij op een zo goed mogelijke plek op een andere school.

Nissewijs werkt daartoe samen in het regionale samenwerkingsverband passend onderwijs.

Schorsing en/of verwijdering

Scholen van Nissewijs werken aan een vriendelijk en veilig schoolklimaat. Elke school hanteert een schoolspecifiek programma waarbij de onderwijskundige en pedagogische visie handen en voeten krijgt.

Toch kan, ondanks proactief beleid, ongewenst gedrag voorkomen. Wanneer er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en/of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht/dreigt te worden toegebracht, of wanneer het onderwijsleerproces ernstig wordt verstoord, kan de directie van een school ordemaatregelen nemen zoals schorsen en/of verwijderen. Uiteraard wordt hierbij zorgvuldig de ernst van de situatie afgewogen tegen de proportionaliteit en doelmatigheid van de maatregel.

Hieronder vindt u een link naar het volledige document ‘toelaten, schorsen en/of verwijderen’. Hierin staan alle protocollen en richtlijnen uitvoerig beschreven.

Beleid toelaten, schorsen en verwijderen van leerlingen